הזמנת דף מידע

*חובה לבחור את סוג המידע

הזמנת מידע תכנוני לכל המעוניין בקרקע ותשלום אגרת מידע

בקשת מידע על פי סעיף 119 א' לחוק

בהתאם לסעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה אבקש להעביר אלי בכתב מידע בדבר תכניות
הנוגעות לקרקע בין שהם תקפות, מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף
77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור.

ניתן לקבל מידע באמצעות אתר זה בדרך זו:

- יש לשלוח את הקבלה ליעל שלום במייל yaels@m-yehuda.org.il בצירוף אישור זכויות ומכתב נלווה טלפון לשאלות 02-9958987

תשלום אגרת מידע עבור בקשה למידע להיתר אשר תוגש במערכת רישוי זמין בלבד


בקשה למידע להיתר במערכת רישוי זמין בלבד


התשלום לצורך הגשת בקשה למידע להיתר במערכת רישוי זמין בהתאם לרפורמה תיקון 101 לחוק.
על עורך הבקשה להטמיע את אגרת המידע באתר רישוי זמין.

המידע לצרכי בניה יתקבל אך ורק דרך הרישוי הזמין לאחר איסוף הנתונים, ולא דרך הועדה.

קישור לרישוי זמין

תוקף התשלום ל 90 ימי עבודה

להזמנת דף מידע ללא כרטיס אשראי נא לפנות לוועדה

כתובת הנכס:

כתובת הנכס
* חובה לבחור ישוב

מקרקעי הנכס:

מקרקעי הנכס
      
יש לציין האם החלקה צמודה, עבור 2 חלקות צמודות 309 ש"ח, עבור כל חלקה נוספת צמודה 97 ש"ח
טבלת גושים חלקות
  גוש חלקה מגרש חלקה צמודה  

סה"כ לתשלום:         

פרטי מזמין דף המידע:

פרטי מזמין דף המידע
העלאת קבצים