טפסים ונהלים

רישוי 

טופס הצהרת מהנדס

בקשה לפטור מהחובה להקים מקלט ו/או להגדיל מקלט קיים

דו"ח תקינות למרחב מוגן לצורך קבלת פטור

טופס איכות הסביבה – בית מגורים

טופס איכות הסביבה – מיבנה ציבור

טופס איכות הסביבה- לצורך פוטו וולטאים

טופס התחייבות למבקשי היתר - חיבור לביוב

פרטי גומחת אשפה ומערכות בבניית בית חדש

הצהרה העדר טענות

התחייבות למינוי קבלן רשום עפ חוק לביצוע העבודות

הודעה על מינוי אחראי לביצוע השלד

כתב התחייבות למינוי אחראי ביצוע שלד

כתב שיפוי והתחייבות לאישור סגן המהנדסת

הנחיות להגשת בקשה לבריכת שחייה

טופס הגשת תכניות היתרי בניה - משרד החקלאות

בקשה לאישור תכנית - משרד החקלאות

נספח א לבקשה לאישור תכנית - משרד החקלאות

פרטי מבקש מימון - משרד החקלאות

טופס בדיקת קרקע ומים לצורך בקשה להרחבה - משרד החקלאות

טופס כריתת עצים

נוהל שלטים

נסחים מומלצים להקלות נפוצות

הסבר על הגשת בקשות ברישוי זמין

נוסח ערבות בנקאית של מבקש היתר הבניה

הצהרת והתחייבות עורך הבקשה – כיבוי אש

לקיחת אחריות המהנדס בשלב היתר הבניה

 

פרטי פיתוח עפ"י ישוב

פרטי פיתוח ישוב אביעזר

פרטי פיתוח ישוב אבן ספיר

פרטי פיתוח ישוב אדרת

פרטי פיתוח ישוב בקוע

פרטי פיתוח ישוב לוזית

פרטי פיתוח ישוב מבוא ביתר

פרטי פיתוח ישוב מסילת ציון

פרטי פיתוח ישוב נווה מיכאל - רוגלית

פרטי פיתוח ישוב נחושה

פרטי פיתוח ישוב נס הרים

פרטי פיתוח ישוב צלפון

פרטי פיתוח ישוב תרום 

פילר חשמל - כל הישובים

 

פיקוח

תנאים לפני ביקור מפקח לטופס 4

טופס ג' – קבלת אחריות לביקורת


נהלי עבודה

נוהל פיקוח על הבניה

הנחיות מרחביות - צמודי קרקע

רשימת אתרי פסולת בבניין

 

תקנה 14 לחוק המודדים

מפה להיתר בניה

מפרט מיפוי לאומי